مدیریت سرمایه

آنچه از انواع سرمایه نام برده می شود، به سرمایه اقتصادی، انسانی، اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه سیاسی تقسیم می گردد. مدیریت سرمایه نیز به معنای به کارگیری درست و موثر منابع سرمایه ای تعریف میشود.

انسان به عنوان سرمایه دار اصلی تمامی منابع اقتصادی، انسانی، اجتماعی و...، لازم است تا مدیریت در سرمایه ها را از برنامه های مدون و مدبرانه به معنای راهبردی بودن آن، قرار دهد.

به نظر میرسد، اولین و ضروری ترین گام در مدیریت سرمایه، مدیریت سرمایه های انسانی است تا گامی اثربخش تر در مدیریت دیگر سرمایه ها نیز برداشت.

انسانها دارای استعدادها، توانایی ها، مهارت های متفاوت و دانش در سطوح مختلفی هستند. بنابراین مدیریت این استعداد، توانایی و مهارتها و... برای همه انسانها لازم و ضروری است.

هر فردی با شناخت صحیح از استعدادها، توانایی و مهارتهای فعلی خویش به یک خودکارآمدی ]به مفهوم باور داشتن توانایی خویش و اطمینان به توان انجام کاری را داشتن]، از توانایی هایش نایل میگردد و می تواند مرحله آغازین برای تدوین برنامه ای راهبردی در مدیریت منابع فردی خویش را داشته باشد.

آنچه امروز در ارجحیت سرمایه برای مدیران قرار دارد، سرمایه های فکری تک تک افراد در شبکه ای از ارتباطات جمعی و گروهی است. افراد در شبکه ای از تعاملات و ارتباطات اثربخش گروهی با یکدیگر، به تبادل فکری و دانشی می پردازند که موجب هم افزایی ]نتیجه ای بهتر، بیش از نتایج تک تک افراد به صورت جداگانه[، در سرمایه اجتماعی، فرهنگی می گردد و در سطوح دیگر بر سرمایه اقتصادی و سیاسی موثر است. در همین راستا با مدیریت راهبری منابع انسانی می توان سرمایه فکری را ارتقا بخشید.

بنابراین توجه بیش از پیش به مدیریت منابع انسانی به عنوان حاملان سرمایه های فکری و دانشی با تفکری سیستمی در حفظ، رشد و توسعه این سرمایه ها برای بهبود سرمایه اجتماعی حائز اهمیت است.

از جمله راهکارهای پیشنهادی در شناخت صحیح استعدادها، توانایی و تمرین در گسترش و توسعه مهارتها برای مدیریت فردی سرمایه های خویش، همراه بودن با گروه متمم (محل توسعه مهارتهای فردی و شغلی من) می باشد که به شما مخاطب گرامی نیز توصیه میگردد.

چرا از همین امروز به "نتایج تلاش های خویش" در روش و رویه به کارگیری منابع سرمایه ای خویش نیاندیشیم...!!؛ که نتایج عدم مدیریت راهبردی منابع خویش را در حاصل منابع و ویژگی های بیولوژیکی ]ویژگی های بیولوژیکی مانند سن، سلامت، جنسیت و...[ آتی خود تجربه خواهیم کرد...

هدف از اینگونه تشریح جزئی نگر در مفاهیم و مدیریت سرمایه های فردی، ملموس و کاربردی بودن نظریات مدیریتی است؛ تا به دانش مدیریتی جامه عمل پوشانده و به راهبرد اصلی کسب علم نیز نایل گردیم.
/ 0 نظر / 28 بازدید